БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА

за извршени/неизвршени трансакции брз трансфер на пари
 • Име на лицето кое го поднесува Барањето
 • Презиме на лицето кое го поднесува Барањето
 • Документ за идентификација (или број на лична карта, или број на патна исправа- пасош)
 • Период за кој се бара извештајот
 • Период за кој се бара извештајот
 • ЕМБГ на Барателот
  Примање или Испорака на пари
 • За која цел се бара извештајот; за што треба да послужи (пр. Судска постапка, запленети средства или друго)
  Да се заокружи пред потребниот податок кој треба да го содржи Потврдата
 • Контакт информации
 • Контакт информации
 • Контакт информации
 • Контакт информации
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, pdf, doc, docx.
 • Напомена:

  * Унија Финансиска Скопје ДОО Скопје го задржува правото да не издаде потврда за бараните податоци, согласно Закон.

  * Личните податоци ќе бидат искористени исклучиво за намената за која се дадени согласно интерните акти на Друштвото и позитивните законски прописи и истите нема да бидат злоупотребени.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.